Privacybeleid

Dag van het Werkplezier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Voorwaarden wordt helder en transparant informatie over dit beleid gegeven.

Dag van het Werkplezier zet zich met bijzondere inspanning in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dag van het Werkplezier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Voorwaarden.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Dag van het Werkplezier is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dag van het Werkplezier verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Administratieve doeleinden, communicatie over het inplannen van afspraken, uitvoering geven aan statistische doeleinden en voor het verstrekken van informatie rondom training en coaching. Verstrekking van periodieke nieuwsbrief tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Toestemming van de betrokken persoon;
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Dag van het Werkplezier de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam, voorletters, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, leefsituatie, en beroep.
Uw persoonsgegevens worden door de praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de training en/of coaching en daarna alleen in de administratie voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden:

Dag van het Werkplezier zal de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Dag van het Werkplezier persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn:

Dag van het Werkplezier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Dag van het Werkplezier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Op de website van Dag van het Werkplezier is een beveiligde verbinding (https) ingesteld met als doel een veilige uitwisseling van gegevens

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met Dag van het Werkplezier op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Dag van het Werkplezier op!

Contact

Dag van het Werkplezier
info@bananatree.nl